Edunvalvonta


Kauppakamari vaikuttaa alueensa viranomaisiin yrityksille tärkeissä asioissa jo suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Edunvalvonta painottuu jäsenyritysten näkemysten esille tuomiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen. Keskeisiä asioita ovat muun muassa:
  • liikennekysymykset
  • osaavan työvoiman saatavuus
  • aluesuunnittelu
  • yritysten tarpeita vastaavan koulutuksen kehittäminen

Yritysten toimintaedellytyksiä kehitetään aloittein, lausunnoin ja järjestämällä kokouksia ja seminaareja sekä yhteistyöprojekteja. Vaikuttamisen välineitä ovat myös selvitykset ja kyselyt ajankohtaisista asioista. Verkostoituminen sekä yksityisen ja julkisen sektorin välinen kumppanuus ovat avainasemassa tulosten aikaansaamisessa.

» Edunvalvontatyötä tehdään kauppakamarin seitsemässä valiokunnassa