Maailma ympärillämme muuttuu – edellytykset uudistumiseen ovat vahvasti omissa käsissämme

Satakunnan maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä on tehnyt koko työuransa yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamisen ja maakunnan elinvoiman kehittämisen parissa.

Millaisia muutoksia Rauman seudun elinkeinorakenne on kokenut työssäoloaikanasi?

Työurani on pääosin ollut Satakunnan alueella ja siitä pääosa eteläisessä Satakunnassa ja nyt viimeiset vuodet koko Satakunnan alueella. Olen tullut työhön 1980-luvulla, kun elinkeinorakenteessa alkoi myös vahvasti teollistuneessa läntisessä Suomessa näkyä yritysten keskittymistä liikeideansa mukaisiin päätehtäviin ja irrottautumista tuki- ja yhteiskunnallisten palvelujen tuottamisesta. Julkiset organisaatiot eivät alueellamme olleet silloin vielä valmistautuneet uuteen kokonaisvastuuseensa alueen elinvoiman ja viihtyvyyden kehittämisessä. Elettiin aikaa, että esimerkiksi yrittäjyydessä nähtiin helposti negatiivisia piirteitä eikä yrittäjyyden fyysisiä edellytyksiä ja yrittäjäosaamisen kehittämistä saatikka verkostotaloutta osattu arvostaa.

Onneksi olen saanut olla näkemässä ja pieneltä osaltani mukana siinä olennaisessa muutoksessa, joka viimeisen 40 vuoden aikana on tapahtunut yrittäjyyden, osaamisen ja työllistämisen arvostamisessa.

Toki meillä on jatkuvasti tehtävää ja parannettavaa, mutta yhteiset areenat yritysten ja julkisten toimijoiden sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta vastaavien oppilaitosten ja muiden kehittämistyötä tekevien viranomaisten ja toimijoiden kesken ovat tällä hetkellä monipuoliset ja osa tavanomaista toimintaa. Tahto ja edellytykset uudistumiseen ovat vahvasti omissa, yhteisiin tavoitteisiin suuntaavissa käsissämme.

"Onneksi olen saanut olla näkemässä ja pieneltä osaltani mukana siinä olennaisessa muutoksessa, joka viimeisen 40-vuoden aikana on tapahtunut yrittäjyyden, osaaminen ja työllistämisen arvostamisessa."

Mikä on mielestäsi julkishallinnon rooli elinvoiman kasvattamisessa?

Näen julkishallinnon työssä tärkeänä halun kuunnella ja pyrkiä ymmärtämään myös toisia näkökantoja. Ja tämän jälkeen pyrkiä yhteistyön kautta löytämään ratkaisuja, jotka useimmat osalliset pystyvät sisäistämään ja ymmärtämään. Jotta ei synny väärinkäsityksiä, niin korostan erikseen vielä, että julkisella hallinnolla on toki arvo myös itsessään toimijana, vaikuttajana ja kehittäjänä eli ei vain kuuntelijana ja ymmärtäjänä. Mutta kuunteleva ymmärtäjä saa paljon helpommin omankin asiansa läpi kuin kuuntelematon ”yksisilmäinen”.

Millä keinoin pärjäämme jatkossa?

Suomi tarvitsee Satakunnan, joka jo nykyisin 4 %:n väestömäärällään tuottaa 8 %:ia Suomen ulkomaankaupasta ja siten luo Suomeen hyvinvointia noin kaksinkertaisesti kokoonsa nähden.

Vain yhteistyön kautta saadaan käyttöön esimerkiksi Satakunnan vahvuudet: vahva biopohjainen jalostus jatkojalosteineen, elintarvikeketju ja sen osaaminen, meriteknologia sekä uudistuva metallien jalostukseen ja käsittelyyn nojautuva teollinen osaaminen. Näistä kukin tarvitsee uudistuakseen ja pysyäkseen kansainvälisen kilpailun kärjessä osaamista niin koulutuksen, tutkimuksen kuin valmistusosaamisen, palveluelinkeinojen ja maankäytön suunnittelun sekä toteutuksen suhteen.

Vähämerkityksinen ei myöskään ole Satakunnan logistinen sijainti merkittävine satamineen sekä rautatie- ja maantieyhteyksineen. Näiden välityskykyä on erityisesti nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa entistä merkittävämpää kehittää ja luoda myös sitä kautta edellytyksiä koko Suomen menestykselle.

Millaiset terveiset haluat toivottaa yli 40-vuotiaalle Rauman kauppakamarille?

Haluan onnitella 40 vuoden iän ylittänyttä Rauman kauppakamaria. Jos joku kumppani on minulle läheinen, niin kyllä Rauman kauppakamari tulee ihan ensimmäisten joukossa. Niin paljon olen saanut oppia yhteistyöstä, tavoitteiden asettamisesta ja yhteisen edun ajamisesta juuri Rauman kauppakamarilta – erityisesti pitkäaikaiselta toimitusjohtajalta, sanoisin ystävältäni, Jaakko Hirvonsalolta, unohtamatta toki nykyistä Riikka Piispan luotsaamaa dynaamista organisaatiota.

Maailma ympärillämme muuttuu. Vain itse yhdessä tekemällä me pystymme vaikuttamaan muutokseen ja pitää muistaa, että muutoksen toteuttamiseksi ja toteuttajiksi tarvitaan aina elinvoimaisia yrityksiä, joita taas osaltaan edustaa yhdessä arvostettu kauppakamari. Onnea ja menestystä Rauman kauppakamarille!