Raumo handelskammare på svenska

Raumo handelskammare är näringslivets intressebevakare och samarbetspartner i Raumo region. Nästan 400 av regionens viktigaste företag är våra medlemmar. Också kommunerna i regionen är aktivt med i verksamheten.

Handelskammarens huvudsyfte är att främja regionens näringslivsutveckling, öka konkurrenskraften för våra medlemmar, främja områdets dragningskraft och samverka i internationaliseringen.

Vi är aktiva i det regionala utvecklingsarbetet och strävar efter att påverka det samhälleliga beslutsfattandet. Centrala frågor i intressebevakandet är till exempel trafikfrågor, tillgång på kompetent arbetskraft, fungerande infrastruktur och utbildningens utveckling mot en riktning som betjänar näringslivet.

Näringslivets förutsättningar utvecklas genom ställningstaganden, utlåtanden, tillställningar och samarbetsprojekt, samt utförandet av utredningar och förfrågningar av aktuella ämnen. Breda nätverk och partnerskap mellan den privata och offentliga sektorn hjälper oss att nå önskade resultat.