Tuloslaskelma ja tase 2019

Rauman kauppakamarin vuosi 2019 oli budjetoitua onnistuneempi taloudellisilla mittareilla. Keskeisiä tekijöitä olivat kasvanut jäsenmäärä, koulutusten ennätysvilkas vuosi sekä säästäväisyys juoksevissa kuluissa.

Omavaraisuusaste säilyi korkeana ollen 92 %.

TULOSLASKELMA1.1.2019-31.12.20191.1.2018-31.12.2018
Tuotot294 613,58245 565,22
Kulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot-131 365,78-133 770,40
Henkilösivukulut-28 392,26-35 662,62
Henkilöstökulut yhteensä-159 758,04-169 433,02
Poistot ja arvonalentumiset-390,86-521,16
Muut kulut-276 645,08-256 050,87
Kulut yhteensä-436 793,98-426 005,05
Varsinainen toiminta yhteensä-142 180,40-180 439,83
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ-142 180,40-180 439,83
Varainhankinta

Tuotot201 032,05198 109,12
Kulut-12 595,04-7 435,53
Yhteensä6 573,136 685,92
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ52 829,7416 919,68
Omakatteiset rahastot

Tuotot2 325,992 139,67
Kulut-1 031,40-788,7
Yhteensä1 294,591 350,97
TILIKAUDEN TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA54 124,3318 270,65
Tilinpäätössiirrot

Rahastosiirrot-1 294,59-1 350,97
Yhteensä52 829,7416 919,68
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO52 829,74

16 919,68


TASE31.12.201931.12.2018
VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto1 172,611 563,47
Yhteensä1 172,611 563,47
Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet23 498,3123 498,31
Sijoitukset yhteensä23 498,3123 498,31
Omakatteiset rahastot30 445,1528 586,34
Yhteensä53 943,4653 648,12
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset50 636,867 406,00
Muut saamiset4 830,81449,4
Siirtosaamiset754,273 589,31
Yhteensä

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit375 000,00375 000,00
Yhteensä375 000,00375 000,00
Rahat ja pankkisaamiset249 874,33236 430,51
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ681 096,27622 875,22
VASTAAVAA YHTEENSÄ736 212,34676 523,34


VASTATTAVAA31.12.201931.12.2018
OMA PÄÄOMA

Muut sidotut rahastot

Omakatteiset rahastot29 343,1228 048,53
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)592 716,96575 797,28
Tilikauden voitto (-tappio)52 829,7416 919,68
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ674 889,82620 765,49
VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat19 850,4015 172,78
Muut velat7 811,6014 529,78
Siirtovelat33 660,5226 055,29
Yhteensä61 322,5255 757,85
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ61 322,5255 757,85
VASTATTAVAA YHTEENSÄ736 212,34676 523,34