Tuloslaskelma ja tase 2020

Rauman kauppakamarin vuosi 2020 oli budjetoitua onnistuneempi taloudellisilla mittareilla. Keskeisiä tekijöitä olivat kasvanut jäsenmäärä, säästäväisyys juoksevissa kuluissa ja henkilöstökuluissa. Tilinpäätös käsitellään ja hyväksytetään lopullisesti kevätkokouksessa 20.4.2021.

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA1.2.2020-31.12.20201.1.2019-31.12.2019
Tuotot246 420,18294 613,58
Kulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot-139 009,94-131 365,78
Henkilösivukulut-24 837,54-28 392,26
Henkilöstökulut yhteensä-163 847,48-159 758,04
Poistot ja arvonalentumiset-293,15-390,86
Muut kulut-221 776,87-276 645,08
Kulut yhteensä-385 917,50-436 793,98
Varsinainen toiminta yhteensä-139 497,32-142 180,40
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ-139 497,32-142 180,40Varainhankinta

Tuotot209 658,79201 032,05
Kulut-11 689,32-12 595,04
Yhteensä197 969,476 573,13
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ58 472,1552 829,74Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot6 527,906 613,75
Kulut0,00-40,62
Yhteensä6 527,906 573,13
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 65 000,0552 829,74Omakatteiset rahastot

Tuotot1 672,992 325,99
Kulut-784,75-1 031,40
Yhteensä888,241 294,59
TILIKAUDEN TULOS ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
65 888,2954 124,33
Tilinpäätössiirrot-888,24Rahastosiirrot-888,24-1 294,59
Yhteensä65 000,0552 829,74
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO65 000,0552 829,74

Tase 31.12.2020

TASE31.12.202031.12.2019
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto879,461 172,61
Yhteensä879,461 172,61Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet23 498,3123 498,31
Omat osakkeet ja osuudet31 318,6430 445,15
Sijoitukset yhteensä54 816,9553 943,46
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset18 797,6650 636,86
Muut saamiset335,054 830,81
Siirtosaamiset10 989,50754,27
Yhteensä30 122,2156 221,94Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit375 000,00375 000,00
Yhteensä375 000,00375 000,00
Rahat ja pankkisaamiset332 100,46249 874,33
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ737 222,67681 096,27VASTAAVAA YHTEENSÄ792 919,08736 212,34


VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Muut sidotut rahastot

Omakatteiset rahastot30 231,3629 343,12
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)645 546,70592 716,96
Tilikauden voitto (-tappio)65 000,0552 829,74
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ740 778,11674 889,82VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat15 158,3219 850,40
Muut velat4 043,547 811,60
Siirtovelat32 939,1133 660,52
Yhteensä52 140,9761 322,52
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ52 140,9761 322,52
VASTATTAVAA YHTEENSÄ792 919,08736 212,34