Vaikuttaminen ja edustukset

Vuoden 2022 vaikuttaminen nivoutui vahvasti tuttuihin teemoihin. Saavutettavuus, kansainvälisyys ja osaajien veto- ja pitovoima olivat vaikuttamisen kärkiä, joiden saralla saatiin myös positiivista muutosta aikaan. Lisäksi tiedon tarve esimerkiksi yritysten huoltovarmuuden, energiakysymysten tai Venäjää koskevien talouspakotteiden osalta nousi vahvasti esille hyökkäyssodan jälkeen.

Saavutettavuuden osalta Vt8-parantaminen oli ja pysyi keskeisenä vaikuttamisen kohteena. Vuoden mittaan saatiin seurata, kuinka kasitien Eurajoen keskustan kohdan parantamishanke eteni aikataulussa. Valmistumista juhlittiin 7.11. Vuojoen kartanolla pidetyssä tilaisuudessa. Rauma-Eurajoki -yhteysvälin ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnittelu lähtivät käyntiin.

Vuoden 2022 aikana valmistui myös Turku-Oulu-välin toimijoiden kanssa teetetty Vt8 -älytieselvitys. Älytieselvitys valmistui tammikuussa 2022. Selvityksen tavoitteena oli nostaa esille digitalisaation ja älykkään datan hyödyntämisen tapoja maantieverkolla. Työtä jatkettiin Kasitieverkoston alaisuudessa pienemmällä ryhmällä, etsien toimenpiteille toteutusmahdollisuuksia ja rahoituskanavia.

Myös Rauma-Tampere -henkilöjunaliikenteen edistäminen kuului kauppakamarin asialistalle.


Rauman kauppakamari toteutti vuoden mittaan useita tapahtumia kumppaneiden kanssa. Esimerkiksi SuomiAreena -viikolla toteutui ruoka-teemainen paneelikeskustelu, jossa kuultiin satakuntalaisen ruokaketjun merkityksestä.


Elintarvikealan yrityksille toteutettiin yhteinen Satakunta syytä rakastua ruokaan -näkyvyyskampanja, jonka startti toteutettiin marraskuussa Säkylässä. Kampanjan ydin on dokumentaarinen lyhytelokuva, jossa säkyläläinen perhe tutustuu alan yrityksiin ja viettää upeaa kesää.

Rauman kauppakamarissa jatkettiin yhteistyötä yritysten, julkisten toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden kanssa kohtaantohaasteen ratkomiseksi.

Turun yliopiston automaatiotekniikan lahjoitusprofessuurin osalta jatkettiin hyvää yhteistyötä ja vuoden 2022 lopulla professorin rekrytointi oli menossa maaliin.

Seaside Campus – oppimisympäristö meriklusterin yrityksille lähti toden teolla liikkeelle. Isoja onnistumisia olivat Rauman meriverkostopäivä, joka kokosi Merimäelle lähes 250 vierailijaa sekä Teollisuusväylä-opintojen avautuminen WinNovan opiskelijoille SAMKissa.

Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Pyhäjärvi-instituutin sekä elintarvikealan yritysten yhdessä suunnittelema elintarviketuotantoon suuntautuva amk-insinööritutkinto nytkähti eteenpäin.

Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyen oltiin mukana Porissa järjestetyn, ammatilliset osaajat yhteen kokoavan Taitaja2022 -tapahtuman taustajoukoissa.

Rauman kauppakamari oli myös aktiivisena jäsenenä Rauman kaupungin ja Satakunnan ELY-keskuksen vetämässä kansainvälisten osaajien palvelupolkumäärittelyssä, josta kuoriutui vuonna 2023 International House Rauma.


Rauman kauppakamarin sidosryhmäverkosto on laaja

Yhteistyö Satakunnan kansanedustajien kanssa on ollut jatkuvaa. Puheenjohtajien, toimitusjohtajan ja kansanedustajien säännölliset kohtaamiset jatkuivat.

Yhteistyö kauppakamarin toiminta-alueen kuntien kanssa jatkui tiiviinä monella eri sektorilla. Vaikuttamisyhteistyötä tehtiin yhdessä Satakunnan ja Turun kauppakamarien, mutta myös muiden kauppakamareiden kanssa erityisesti saavuttavuuteen ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Teknologiateollisuus ry, Rauman ja Satakunnan Yrittäjät, Satakunnan ELY-keskus, TE-toimisto, Pyhäjärvi-instituutti sekä esimerkiksi Infra ry olivat yhteistyötahoina vaikuttamisessa tai muussa toiminnassa, kuten esimerkiksi tapahtumissa. Yhteistyötä tehtiin myös laajasti seudun oppilaitosten kanssa.


  Julkisrahoitteiset hankkeet mahdollistavat kehittämistä

  Rauman kauppakamari sai rahoitusta vuonna 2022 kolmeen hankkeeseen, joilla tuettiin seudun elinkeinoelämän menestystä.

  Leader Ravakan rahoittamassa Hallitukset töihin -hankkeessa autamme yrityksiä tunnistamaan, minkälainen osaaminen erityisesti tukisi johtamista ja yrityksen kehitystä sen hetkisessä elinkaaren vaiheessa sekä myös tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisessa. Hankkeessa tuetaan erityisesti pk-yrityksiä omistajakunnan ulkopuolisten hallitusjäsenten etsimisessä yhteistyössä Hallituspartnerit Satakunta ry:n kanssa.

  Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -konseptin rakentaminen Seaside Industry Park Rauman toimijoiden kesken on mahdollista ESR-rahoituksella. Projektissa mukana ovat WinNova, SAMK ja Rauman kauppakamari.

  EcoFood -hankkeessa luodaan osaamisen kehittämisen ekosysteemiä ruokaketjun osaajien ja oppilaitosten kesken. Yhtenä hankkeen pääteemana on ollut Satakunnan ammattikorkeakoulun elintarviketuotantoon suuntautuvan insinöörikoulutuksen suunnittelu ja markkinointi yhteistyössä alan yritysten kanssa. Päätoteuttajana hankkeessa on Pyhäjärvi-instituutti ja osatoteuttajana Rauman kauppakamari.

  Rauman kauppakamarin toimihenkilöt oli myös jäseninä seuraavien kumppanuusverkoston hallinnoimien julkisrahoitteisten projektien ohjausryhmissä:

  • Kohti Osaavaa Satakuntaa (KOS)
  • ​​​​Kriisistä kasvun mahdollisuuksiin ja uudistumiseen (KAMU)
  • Merilogistiikan tutkimuskeskuksen kohdennetuilla toimilla meri-, logistiikka- ja huoltovarmuusosaamista ja yrityksille kasvua Satakunnassa (MeriLoki)
  • Maailmalta Satakuntaan ja Satakunnasta maailmalle (Satamaa)
  • Merilogistiikan uudet polttoaineet vihreän siirtymän ja sinisen kasvun vauhdittajina
   Satakunnassa – UUPO
  • RoboEco
  • Satakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen

  Julkaisut ja kyselyt

  Kauppakamarit ja Keskuskauppakamari ovat toteuttaneet säännöllisesti jäsenyrityksille kyselyitä koronaviruksen ja Ukrainan tilanteen vaikutuksista liiketoimintaan.

  Vientijohtajille on toteutettu Keskuskauppakamarin kautta useampia kyselyitä, joiden kautta on haettu tilannekuvaa vientiyritysten näkemistä mahdollisuuksista ja haasteista.

  Kauppakamariverkostossa toteutettiin osaajakysely 20.-23.9.2022. jonka tuloksia tarkasteltiin myös Satakunnan tasolla.


  Lausunnot

  • Kauppakamarien yhteinen lausunto: Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) laajentamisesta naapurissa oleviin kolmansiin maihin.
  • Rauman ja Satakunnan kauppakamareiden yhteinen lausunto: Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2023-2030
  • Kauppakamarien yhteinen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, oppivelvollisuuslain, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta.
  • Kauppakamarien yhteinen lausuntoluonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä ja laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamiseksi
  • Kauppakamarien yhteinen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta
  • Kauppakamarien yhteinen lausunto: alueellinen opintolainahyvitys
  • Puoltokirje Satakunnan ammattikorkeakoululle: ​​​​​​​Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio
   (MYRSKY Länsi‐Suomi ‐hanke)
  • Tukilausunto WinNovalle englanninkielisten tutkinto-oikeuksien hakemisee

  Edustukset​​​​​​​​​​​​​​

  Rauman kauppakamarilla on edustuksia lukuisissa eri foorumeissa erityisesti Satakunnan rajojen sisällä. Alla mainittujen edustuspaikkojen lisäksi kauppakamari oli edustettuna myös useissa Satakunnassa toteutetuissa EU-rahoitteisissa hankkeissa.

  Keskuskauppakamarin osaamisryhmä

  • Riikka Piispa

  Keskuskauppakamarin vaalivaliokunta

  • Paasikivi Jari

  Keskuskauppakamarin valtuuskunta

  • Marttila Mika
  • Rantanen Janne
  • Rantanen Olli
  • Seppänen Jussi

  Keskuskauppakamarin liikennevaliokunta

  • Wikström Janne

  Kasitieverkosto

  • Piispa Riikka

  Helsinki-Forssa-Pori -yhteysvälin neuvottelukunta

  • Piispa Riikka

  Lounais-Suomen ELVAR-varautumistoimikunta

  • Piispa Riikka

  Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, MOTK ry:n hallitus

  • Piispa Riikka

  Pori/Rauma-Tampere -rataryhmä

  • ​​​​​​​Piispa Riikka

  Porin yliopistokeskuksen FORE UC Pori - tki-yhteistyön johtoryhmä

  • Janne Mokka
  • Kari Pasanen
  • Riikka Piispa

  Rauman kaupungin elinkeinoneuvottelukunta

  • Piispa Riikka / Janne Rantanen
  • Mika Marttila
  • Olli Rantanen

  Rauma-Kokemäki -henkilöjunaryhmä

  • Piispa Riikka

  Rauman kaupungin koulutusverkosto

  • Piispa Riikka      Raumalaisen kaupan ja tekniikan kannatussäätiö

      • Marttila Mika
      • Sieviläinen Jorma
      • Piispa Riikka

      Satakorkean neuvottelukunta

      • Piispa Riikka

      Satakunnan ELY-keskus, neuvottelukunta

      • Junnila Päivi

      Satakunnan jatkuvan oppimisen verkosto

      • Riikka Piispa

      Satakunnan Korkean Teknologian Säätiön valtuuskunta

      • Suistio Timo

      Satakunnan liikennejärjestelmätyöryhmä

      • Piispa Riikka

      Satakuntaliitto, Maakunnallinen yhteistyöryhmä MYR

      • Piispa Riikka/ Junnila Päivi

      Satakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta

      • Junnila Päivi, varajäsen Riikka Piispa

      SataSoten palvelurakenneryhmä

      • Riikka Piispa

      Suomi tarvitsee Satakunnan -ryhmä

      • Piispa Riikka

      Taitaja 2022 -neuvottelukunta

      • Piispa Riikka

      Turun yliopiston automaatiotekniikan lahjoitusprofessuurin ohjausryhmä

      • Riikka Piispa
      • Mukana olevien yritysten edustajat

      WinNova, Länsirannikon Koulutus Oy, hallitus 5/2022 saakka

      • Piispa Riikka