Vastaa kyselyyn ja vaikuta:
Elintarvikekontaktimateriaaleja koskeva lainsäädäntö

Komissio on käynnistänyt elintarvikekontaktimateriaaleja koskevan asetuksen arvioinnin parantaakseen lainsäädäntöä. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, onko EU:n nykyinen elintarvikekontaktimateriaaleja koskeva lainsäädäntökehys toimiva ja tuottaako se tuloksia odotetulla tavalla. Kyselyssä kootaan lisäksi tietoa siitä, miten lainsäädäntö vaikuttaa yrityksiin.

Elintarvikekontaktimateriaaleja ovat kaikki materiaalit ja tarvikkeet, jotka on tarkoitettu tai joiden voidaan olettaa joutuvan kosketuksiin elintarvikkeen kanssa. Tämä kysely koskee elintarvikekontaktimateriaalien toimitusketjussa toimivia pk-yrityksiä. Näihin kuuluvat muun muassa lähtöaineiden valmistajat, jakelijat, vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen erikoistuneet laboratoriot, catering-yritykset ja vähittäiskauppiaat.


Elintarvikekontaktimateriaalien oikeudellisen kehyksen EU:ssa muodostaa asetus (EY) N:o 1935/2004. Siinä esitetään elintarvikekontaktimateriaaleja koskevan lainsäädännön päätavoitteet, kuten ihmisten terveyden suojelun korkea taso ja kuluttajien edut sekä EU:n markkinoiden tehokas toiminta.


Enterprise Europe Networkin kysely on rinnakkainen komission julkisen kuulemisen kanssa. Enterprise Europe Network käsittelee vastaukset luottamuksellisesti ja välittää ne nimettöminä komissioon.


Vastaa kyselyyn tämän linkin kautta viimeistään torstaina 18.4.2019.


Kun elintarvikekontaktimateriaaleja koskevan lainsäädännön arviointi on saatettu päätökseen, kaikista kuulemisista laaditaan tiivistelmäraportti, joka julkaistaan sivulla:
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/evaluation_fin_en