Venäjän-kaupan barometri, kevät 2018: Usko Venäjän talouden kasvuun horjuu, mutta omaan bisnekseen luotetaanVenäjän-kaupan barometri, kevät 2018: Usko Venäjän talouden kasvuun horjuu, mutta omaan bisnekseen luotetaan
Odotukset Venäjän talouden kehityksestä ovat heikentyneet verrattuna viime vuoteen. Enemmistö haastatteluista uskoo edelleen Venäjän talouden kasvavan ainakin jonkin verran. Vientiä ja liiketoimintaa Venäjälle harjoittavat yritykset listaavat ongelmiksi poliittisen tilanteen, tullauksen, ruplan kurssin sekä talouden epävakaisuuden ja vähäisen kysynnän.

- Kiristyneet Venäjän ja lännen väliset suhteet ovat lisänneet epävarmuutta ja sumentaneet Venäjän talouden näkymiä. Tämä näkyy vähentyneenä luottamuksena Venäjän talouden kasvuun. Toisaalta yritykset tuntuvat luottavan omaan tekemiseensä ja lisäävän aktiivisuutta markkinoilla, sanoo toimitusjohtaja Jaana Rekolainen Suomalais-Venäläisestä kauppakamarista.

Venäjän-kaupan barometritutkimukseen vastasi yhteensä 300 johtajaa ja asiantuntijaa. Suurin osa heistäedustaa Suomalais-Venäläisen kauppakamarin (SVKK) jäsenyrityksiä. Tutkimuksessa oli mukana myös muiden Venäjän-kauppaa tekevien suomalaisten yritysten ylintä johtoa.

Barometritutkimus selvittää suomalaisten Venäjän-kauppaa käyvien johtajien ja päättäjien näkemyksiä Venäjän-kaupan ja Venäjällä olevan liiketoiminnan toteutuneesta kehityksestä sekä investoinneista. Samalla selvitetään vastaajien arviota Venäjän talouden kehitysnäkymistä.

Talousnäkymät
Alle puolet tutkimukseen vastanneista uskoo Venäjän talouden kasvuun, kun vielä syksyllä kasvuun uskoi kaksi kolmannesta. Hieman yli 40 % odottaa nollakasvua ja vain harva uskoo uuteen taantumaan. Juuri kukaan vastanneista ei odota kasvun olevan voimakasta.

Liiketoiminta Venäjällä
Yli 40 % ilmoittaa liiketoimintansa kasvaneen, mutta vain harvalla kasvua on ollut paljon. Liiketoiminnan supistumisesta kertoo lähes 15 % yrityksistä. Teollisuuden alan yritykset ja suuremmat yritykset ovat menestyneet muita paremmin. Yli puolet vastaajista odottaa liiketoiminnan kasvua seuraavan puolen vuoden aikana. Juuri kukaan ei odota liiketoimintansa supistuvan.

Vienti ja tuonti
Kuluneiden kuuden kuukauden aikana vienti on kasvanut hieman yli kolmasosalla vastanneista. Vientimäärät ovat supistuneet 15 % vastanneista. Palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun toimialoilla vienti on kasvanut muita toimialoja useammalla yrityksellä.

Optimismi viennin suhteen on kasvanut hieman viime syksystä. Yli puolet vastaajista odottaa viennin kasvavan tulevan puolen vuoden aikana, kun viime syksynä kasvua odotti 49 %. Palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun toimialoilla yritykset ovat hieman muita optimistisempia. Harva kuitenkaan odottaa voimakasta viennin kasvua.

Tuonnin kasvu on heikentynyt hieman viime syksystä. Joka kolmannen yrityksen tuonti Venäjältä on kasvanut, mutta viidesosa (20 %) raportoi sen supistumisesta. Tuonnin kehitys on heikointa teollisuusyritysten joukossa. Tuonnin kasvua odottavien osuus on korkeimmillaan 10 vuoteen. Kaikkein positiivisimmat odotukset tuonnin kasvulle ovat erityisesti palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun aloilla.

Investoinnit
Investoineiden määrä on korkeimmillaan sitten syksyn 2016. Investoinnit ovat suuntautuneet tytäryhtiöön tai edustustoon, yhteisyritykseen tai muihin kohteisiin.
Investointeja suunnittelevien yritysten osuus on kasvanut merkittävästi viime syksyn barometriin verrattuna. Investointisuunnitelmat kohdistuvat lähes yksinomaan tytäryhtiöihin ja edustustoihin.

Suurimmat ongelmat
Suurimmaksi ongelmaksi liiketoimintaa Venäjällä harjoittavat yritykset listasivat poliittisen riskin. Talouden epävakaisuus ja kysynnän vähäisyys ovat nousseet ongelmalistan toiselle sijalle. Rahoitus ja rahan puute ovat laskeneet listalla kolmanneksi. Erityisesti kaupan alalla koetaan ongelmia tullauksen ja tullilainsäädännön kanssa.

Suurimmaksi ongelmaksi vientiä tekevillä yrityksillä nousi niin ikään poliittinen riski. Tullauksen ja tullilainsäädännön ongelmat ovat lisääntyneet syksystä toiseksi suurimmaksi ongelmaksi. Ruplan kurssi on laskenut kolmanneksi yleisimmäksi ongelmaksi suomalaisyritysten viennissä. Kaupan alan yrityksiä haittaavat muita useammin byrokratiaan liittyvät ongelmat.

Tullausongelmat ovat taas yleistyneet ja nousseet yritysten suurimmaksi ongelmaksi Venäjän tuonnissa. Poliittinen riski on laskenut syksystä, mutta yleinen ilmapiiri ja maamielikuvat ovat yleistyneet ongelmana tuonnissa. Byrokratiaan ja ruplan kurssiin liittyvät ongelmat ovat myös hieman yleistyneet. Erityisesti teollisuusyritykset kokevat ongelmia tullauksen kanssa.

Reagointi taloustilanteeseen ja protektionismi Barometrissä selvitettiin myös, miten yritykset ovat reagoineet Venäjän talouden nykytilanteeseen. Yritykset ovat vahvistaneet myyntiä ja markkinointia viime syksyäkin enemmän. Venäjän protektionistiset toimet ovat vaikuttaneet toimintaan puolessa vastaajayrityksistä ja osuus on noussut hieman syksystä. Tuonninkorvausohjelma ja hankintalaki koetaan suurimmaksi ja vastapakotteet toiseksi suurimmaksi ongelmaksi. Kolmanneksi suurimpana ongelmana pidetään tullia.

Taustatietoja
Tutkimuksen ovat tilanneet Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, East Office of Finnish Industries ja Suomen Yrittäjät ry.

Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina ajanjaksolla 14.3. – 3.4.2018. Haastatteluja tehtiin yhteensä 300. Tutkimus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoja tai kommentteja tutkimuksesta:
Jaana Rekolainen, SVKK, +358 400 457 743, etunimi.sukunimi@svkk.fi
Ilkka Salonen, East Office, +358 50 337 3569, etunimi.sukunimi@eastoffice.fi
Petri Vuorio, EK, +358 50 323 2979, etunimi.sukunimi@ek.fi
Timo Vuori, Keskuskauppakamari, +358 50 553 5319, etunimi.sukunimi@chamber.fi
Thomas Palmgren, Suomen Yrittäjät, +358 50 500 3384,
etunimi.sukunimi@yrittajat.fi
Venäjän kaupan barometri kevät 2018 (PDF-dokumentti, 3 756 kt)