Eurajoki-Eura-Kokemäki-henkilöliikenneselvityksen loppuraportti nyt tarkasteltavissa

Kokemäen ja Rauman kaupungit sekä Eurajoen ja Euran kunnat järjestivät yhteisen lehdistötilaisuuden 14.12.2021 henkilöjunaliikenneselvityksen valmistumisesta.

Teemu Nieminen, Vesa Lakaniemi ja Juha Majalahti. Kuvasta puuttuu Raumana kaupunkikehitysjohtaja Satu Saarinen.


Kokemäen ja Rauman kaupunkien sekä Eurajoen ja Euran kuntien yhteisessä lehdistötilaisuudessa esiteltiin Proxion Oy:n laatiman henkilöjunaliikenneselvityksen lisäksi kuntien kannanotot henkilöjunaliikenteen merkityksellisyydestä, Rauman kauppakamarin puheenvuoro henkilöjunaliikenteestä elinkeinoelämän näkökulmasta sekä SAMK:in Satamaa-hankkeen puheenvuoro heidän alustavista tuloksistaan Satakunnan joukkoliikenteen nykytilasta ja tarpeista.

Kuntien puheenvuoroissa keskeisiksi teemoiksi nousivat henkilöjunaliikenteen alkamisen yhteiskunnallinen merkitys sekä osaavan työvoiman saatavuuteen panostaminen. Rauman kaupunki on yksi ainoista Suomen rannikkokaupungeista, joissa ei ole henkilöjunaliikennettä. Henkilöjunaliikenne parantaisi merkittävästi Satakunnan saatavuutta sekä saavutettavuutta valtakunnallisesti. Henkilöjunaliikenne helpottaisi Satakunnan ja naapurimaakuntien laajuisesti osaavan työvoiman liikkuvuutta ja sitä kautta myös saatavuutta. Satakunta on valtakunnallisesti merkittävä vientimaakunta ja siksi osaavan työvoiman saatavuus sekä työssäkäyntialueen ajantasaistaminen on ei vain tärkeää, vaan välttämätöntä. Samalla liikenne palvelisi laajalti Satakunnan laajaa oppilaitostarjontaa turvaten myös omalta osaltaan osaavan työvoiman saatavuuden parantumisen ja saavutettavuuden lisääntymisen.

Kuntien puheenvuoroissa korostui heidän olevan valmiita yhdessä panostamaan henkilöjunaliikenteen alkamiseen. Kaupungit olivat varanneet jo talousarvioissaan ratasuunnitelman laatimiseen tarvittavat määrärahat. Puheenvuoroissa nostettiin esille, että infra löytyy jo, nyt puuttuu vain itse palvelu ja yhteistyöllä kunnat uskoivat saavansa senkin hoidettua.

Satamaa- hanke oli tehnyt laajalti kyselyitä sekä kuluttajille Satakunnan joukkoliikenteen halutusta tilasta. Vastauksista tuli selvästi esille, että juna olisi alueen asukkaille haluttu kulkuväline, mutta tällä hetkellä se ei ole realistinen kulkuvaihtoehto. Vastauksista kävikin ilmi, että vastaajat toivoivat junaliikenteen mahdollisuuksien selvittämistä sekä kehittämistä. Vastauksissa nousi esille myös se, että junaliikenteen uskottiin houkuttelevan elinkeinoelämää investoimaan alueelle aiempaa innokkaammin kuntien saavutettavuuden parantuessa.

Rauman kauppakamarin Riikka Piispa kiinnitti huomioita siihen, kuinka suuri merkitys Digiratahankkeella on alueelle ja sen viimeistään todistavan sen, ettei henkilöjunaliikenteen ja tavaraliikenteen ole haastetta mahtua samoille raiteille myöskään Satakunnassa. Proxionin alustavan selvityksen mukaisesti vain yksi henkilöjunaliikenteen vuoro vaatisi pientä muokkausta tavaraliikenteen junien aikatauluihin. Kutsuohjattu liikenne seisakkeille nousi myös elinkeinoelämän toiveena esille. Kunnat ja valtio ovat elinkeinoelämän mahdollistajia ja henkilöjunaliikenne on oiva esimerkki siitä, kuinka elinkeinoelämän toimintaa saataisiin alueella kohenemaan.

Satakuntaliiton Sanna Oksa yhtyi edellisiin puhujiin huomauttamalla, että henkilöjunaliikenteen alkamisella on suuri merkitys ei vain radan varren kunnille, vaan koko Satakunnalle ja Satakuntaliitto antaa hankkeelle täyden tukensa.

Kansanedustaja Matias Marttinen totesi: ”Tarvittavat selvitykset henkilöjunaliikenteen käynnistämiseksi Rauma - Kokemäki -yhteydellä on tehty. Hallituksen on sisällytettävä Rauman-liikenne uuteen ostoliikennesopimukseen, jota neuvotellaan parhaillaan. Kaikki perusteet ovat liikenteen käynnistämisen puolella.”

Kansanedustaja Kristiina Salonen toi esille: ”Pidän tärkeänä, että teemme alueella aktiivisesti toimia, joilla voimme osoittaa yhteisen tahtotilan ja valmiuden panostaa henkilöjunaliikenteen käynnistämiseen Rauma - Kokemäki -rataosuudella. Kiitos kunnille siitä, että taas tänään olemme ottaneet askeleen eteenpäin siinä. Saamme Satakuntaan koko Suomen ensimmäisen rataosuuden, jonka kulunvalvontajärjestelmä digitalisoidaan. Digirata-pilotti tuottaa reaaliaikaista tietoa junien kulusta ja lisää niin henkilö- kuin tavaraliikenteen ennakoitavuutta. Tämä tarkoittaa, että radalle pystytään jatkossa saamaan enemmän liikennettä turvallisesti. Se tukee myös tavoitteitamme henkilöjunaliikenteen osalta."

Proxionin selvityksestä käy ilmi, että infra alueella todella on jo valmis. Käytännössä kustannuksia arvioitiin syntyvän seisakkeiden rakentamisesta yhteensä 1,07M euroa. Nykyisen Peipohjan seisakkeen lisäksi seisakkeet rakennettaisiin suunnitelman mukaisesti Euran Kiukaisiin nykyiselle Kiukaisten liikennepaikalle, Eurajoen Lapintien tasoristeyksen läheisyyteen sekä jo aiemmin suunnitellulle paikalle Raumalle.

Kuntien tavoitteena on aloittaa seisakkeiden rataselvitys mahdollisuuksien mukaan heti alkuvuonna 2022. Arviona on, että selvityksen laatimiseen tulee menemään noin vuosi, jonka jälkeen alkaisi itse seisakkeiden rakennustyöt. Kokemäki-Rauma välillä liikennöinti on mahdollista aloittaa jo tarvittaessa ennen tätä ilman väliseisakkeilla pysähtymistä.

Kokemäki-Rauma henkilöjunaliikenteen matkatuotospotentiaalin uskottiin olevan väestöpohjaisesti arvioituna noin 150 000 matkaa vuodessa. Tässä luvussa ei ole huomioitu vielä matkailun eikä opiskelijoiden tuomaa matkustajapotentiaalia. Tämä on enemmän kuin esimerkiksi Poriin/Porista tehtävät matkat vuodessa. Tämä kuvastaa sitä, että arvioiden mukaan liikennöinnille olisi myös olemassa tilaus kuluttajien parissa.


Lisätietoja:
Kokemäen kaupunki, Teemu Nieminen, 040 488 6100, teemu.nieminen@kokemaki.fi
Euran kunta, Juha Majalahti, 044 422 4000, juha.majalahti@eura.fi
Eurajoen kunta, Vesa Lakaniemi, 044 431 2692, vesa.lakaniemi@eurajoki.fi
Rauman kaupunki, Satu Saarinen, 044 403 7931, satu.saarinen@rauma.fi
Proxion Oy, Kaisa-Liisa Tikka, 050 380 0460, kaisa-liisa.tikka@proxion.fi