Kiertotalouden investointiavustus 15.2.-16.4.2021

Business Finland on lanseerannut tänä keväänä haettavan Kiertotalouden investointiavustuksen. Rahoituksen tarkoitus on kannustaa yrityksiä parantamaan ympäristöä suojelevien tekijöiden kehitystasoa yli EU:n normien.

KENELLE?

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimivien yritysten sellaisiin kiertotalousinvestointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli EU:n normien tai lisäävät jätteen kierrätystä nykyisen teknisen kehitystason ylittävillä ratkaisuilla. Rahoitettavilla kiertotalousinvestoinneilla edistetään kiertotalouden kehittymistä Suomessa.
Rahoitusta voivat saada kaikenkokoiset Suomessa rekisteröidyt yritykset, joiden investoinnit luovat edellytyksiä kiertotalouden ja vihreän kasvun sekä liiketoiminnan ja työllisyyden kasvulle. Saadakseen rahoitusta yrityksellä on oltava

 • halua muuttaa investoinnillaan perinteisiä toiminta- ja tuotantotapoja kiertotalouden ja vihreän kasvun edistämiseksi
 • tavoitteena tehdä Suomeen kohdistuvia kiertotalousinvestointeja, jotka mahdollistavat liiketoiminnan ja työpaikkojen kasvun Suomessa ja/tai kansainvälisesti
 • taloudelliset edellytykset investoinnin omarahoitusosuuden kattamiseen sekä jatkuvaan taloudelliseen liiketoimintaan. Kannattamattoman toiminnan tukeminen ei ole perusteltua kansantalouden edun, yritystoiminnan tehokkuuden eikä toimivan kilpailun näkökulmasta.

MIHIN TARKOITUKSEEN RAHOITUSTA VOI SAADA?

Rahoitusta voivat saada Suomeen tehtävät investoinnit, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Investointien tulee lisätä materiaalikiertoa, luoda edellytyksiä kokonaan uudenlaisille kiertotalouden liiketoimintamalleille sekä edistää liiketoiminnan ja työllisyyden kasvua eri sektoreilla kotimaassa ja/tai kansainvälisesti. Jotta investointia voidaan rahoittaa, sen pitää suoraan vaikuttaa kierrätyksen lisääntymiseen tai ympäristönormien ylittymiseen.
Rahoituksen kohteena voivat olla

 • Teolliseen rakentamiseen liittyvät investoinnit (esimerkiksi projektit, joissa investoidaan uuteen kiertotalousteknologiaan, kiertotalouden innovatiiviseen laitokseen tai laitoksen kiertotalouskonversioon)
 • Liiketoimintaekosysteemien kiertotaloutta parantavat investoinnit (esim. teollisuuspuistojen tai muiden ekosysteemien yhteiset innovatiiviset laitosinvestointihankkeet)
 • Digitaaliset ratkaisut, joilla päästään ympäristönormit ylittävään toimintaan tai tehostetaan ja lisätään jätteiden kierrätystä (esim. investoinnit, joissa digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä tehostetaan materiaalikiertoa tai ylitetään vallitsevat ympäristönormit)
 • Jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskevat investoinnit (esim. kierrätystä lisäävät tai tehostavat investoinnit innovatiiviseen laitokseen tai tuotantolinjaan muiden toimijoiden kuin tuensaajan tuottaman jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön)

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

Rahoitus myönnetään avustuksena. Sen taso määritellään tapauskohtaisesti asiakkaalta saatavien vertailulaskelmien perusteella, elleivät unionin normit tai alan teknisen kehitystason ylittävästä ratkaisusta aiheutuvat lisäkustannukset ole yksilöitävissä erilleen kokonaisinvestointikustannuksista.
Enimmäistukitasot ylimääräisiin investointikustannuksiin:

 • pk-yritykset 45 %
 • suuret yritykset (ml. midcap) 35 %

Tuen enimmäismäärä on 15 M€ yhtä rahoitettavaa hanketta tai yhteishanketta kohti

 • Maksetaan jälkikäteen loppuraporttia ja -tilitystä vastaan.
 • Ei makseta ennakkoa.

Rahoitus ei rasita yrityksen de minimis- eikä komission tilapäisen 800 000 euron tukiohjelman kiintiötä.

HYVÄKSYTTÄVÄT KUSTANNUKSET

Projektille voidaan hyväksyä kustannuksia ajalta, jolloin kyseisiä välineitä ja palveluita käytetään hankkeessa ja ne liittyvät välittömästi investointihankkeeseen. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • palkkakustannukset
 • henkilösivukustannukset
 • ulkopuolelta ostettavat palvelut
 • aineet ja tarvikkeet
 • laiteostot