Rauman meriteollisuuspuistossa uusia tuulia osaamisen kehittämisessä yritysten ja oppilaitosten yhteistyönä

Tavoitteina uudenlaisessa konseptissa on osaajien saatavuus sekä seutukunnan, meriklusterin ja oppilaitosten veto- ja pitovoima. Oppimisympäristön kehittämisen alkuun saattamiseksi on nyt saatu rahoitusta: projektipäällikköä rekrytoidaan elokuussa.

Seaside Industry Park Rauma - meriteollisuuspuisto, kuva: www.seasideindustry.com


Seaside Industry Park Rauma eli Rauman meriteollisuuspuisto on alusta lähtien hakenut tapoja palvella alueen yrityksiä yhteisin ratkaisuin, kuten esimerkiksi ympäristölupien osalta. Uutena aluevaltauksena kehitteillä on laajassa yhteistyössä valmisteltu Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -konsepti, jossa ideana on toteuttaa meriklusteria palveleva osaamisen kehittämisen tukipalvelu. Meriteollisuuspuiston yritysten lisäksi tarkoitus on palvella laajemmin koko meriklusteria. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä tukea meriklusterin osaamiskeskittymän vahvistumista ja jatkuvuutta Rauman seudulla.

”Rauman meriklusteri elää tällä hetkellä vahvaa kasvun vaihetta. Laivanrakennuksen tilauskanta on yli 1,6 miljardia euroa. Myös muun muassa potkurilaitteiden valmistuksella on Raumalla vahva jalansija. Rauman sataman investoinnit ja uuttera uusien mahdollisuuksien etsiminen mahdollistavat jatkossa satamalle entistä monipuolisemman profiilin ja kehitysmahdollisuudet”, hehkuttaa tilannetta Rauman kaupunkikehitysjohtaja Satu Saarinen.

”Meriklusterin menestys on Raumalla aina ollut vahvasti riippuvainen uusien teknologisten ratkaisuiden hakemisesta, edelläkävijyydestä ja sinnikkyydestä. Tämän hetken ja tulevaisuuden menestystekijöistä keskeisimpiä ovat osaaminen ja osaajien saatavuus koko meriklusterin pariin”, toteaa Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa.

”Osaamiskeskittymä pohjautuu vahvaan ammatilliseen osaamiseen, monipuolisiin jatkuvan oppimisen koulutusmahdollisuuksiin ja ketteriin yhteistyöverkostoihin. Haluamme oppilaitoksena olla vahvasti mukana uusien, entistä työelämälähtöisempien toimintamallien rakentamisessa,” kertoo Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan toimitusjohtaja Lasse Schultz.

”Me Kongsberg Maritime Finland Oy:ssä näemme oppimisympäristö-hankkeen hyvänä lisänä Rauman meriteollisuuspuiston palveluvalikoimaan. Tulemme tulevaisuudessakin tarvitsemaan alan osaajia, joilla on vahva motivaatio ja mahdollisuus jatkuvasti täydentää osaamistaan”, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Olli Rantanen.

”Veturiyrityksenä Rauma Marine Constructions Oy:n rooli on kannustaa koko klusteria kehittymään. Tämä on myös johtamiskysymys, eli miten verkostossa saadaan ihmiset motivoitumaan uuden oppimisesta. Uusia toimintamalleja tarvitaan meriklusterin menestyksen takeeksi nyt ja tulevaisuudessa”, pohtii yhtiön varatoimitusjohtaja Timo Suistio.

”Satakunnan ammattikorkeakoulu on perustanut Raumalle merilogistiikan tutkimuskeskuksen, jolla tuetaan niin älykkään merenkulun kehittämistä kuin laivanrakennuksen uusiutumista. Myös opiskelijaresurssit esimerkiksi Talous & tekniikka -akatemiamallin kautta ovat nyt jo yritysten hyödynnettävissä – konseptin kautta entistä vaivattomammin”, toteaa Satakunnan ammattikorkeakoulun logistiikka ja meriteknologia -osaamisalueen johtaja Riitta Tempakka.

”Rauman meriteollisuuspuisto on toimintaympäristönä Suomessa ja kansainvälisestikin ainutlaatuinen. Puiston porttien sisällä toimii nelisenkymmentä eri toimialojen yritystä, joista suurimmalla osalla on kytkös meriklusteriin. Haluamme jatkossa mahdollistaa puiston yritysten ja oppilaitosten entistä ketterämpää yhteistyötä ja siten taata kriittisen osaamisen kertymisen ja säilymisen seudulla” kertoo teollisuuspuiston toiminnasta vastaavan Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Timo Luukkonen.

Oppimisympäristön kehittämiseen rahoitusta – projektipäällikköä rekrytoidaan elokuussa

Konseptin kehitys käynnistyi vuoden 2020 puolella yritysten tarpeista lähtien. Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt oppimisympäristön käynnistämiseen rahoituksen 2-vuotiseen hankkeeseen, johon ollaan rekrytoimassa projektipäällikköä elokuussa 2021. Henkilö tulee toimimaan verkoston keskiössä klusterin yritysten, oppilaitosten ja viranomaistahojen kanssa. Vetovoimaisuuden ja yhteistyön lisääminen, yritysten tarpeiden jatkuva kartoitus, koulutuspolkujen pilottikokeilut sekä toiminnan vakiinnuttaminen osaksi meriteollisuuspuiston palvelutarjontaa ovat projektipäällikön keskeisiä tehtäviä. Myös kansainvälisyys on koko ajan esillä.

Konseptin käytännön tavoitteina ovat:

  • oppilaitosten yhteinen, yhden luukun palvelumallin kehittäminen alalle suuntaavalle, asteelta toiselle opiskelevalle tai osaamistaan täydentävälle meriteollisuuden ammattilaiselle, myös kansainväliset osaajat huomioiden
  • oppilaitosten palvelutarjonnan kohdistaminen entistä vahvemmin yritysten tarpeisiin joustavasti ja ennakoiden
  • mukana olevat oppilaitokset toimivat pääasiassa julkisella rahoituksella, jolloin konseptilla haetaan myös yhteiskunnan tarjoamien koulutuspalvelujen entistä suurempaa vaikuttavuutta ja lisäarvoa alueen elinkeinoelämälle
  • eri toimijoiden yhteistyön tiivistäminen kokoontumalla säännöllisesti yhteen tapahtumiin ja foorumeihin
  • meriklusterin houkuttavuuden lisääminen työnantajamarkkinoilla yhteisen viestinnän keinoin


Konseptia ovat toteuttamassa meriklusterin yritys- ja sidosryhmäverkosto, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK, Rauman kauppakamari, Rauman kaupunki ja Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy.


Lisätiedot

Riikka Piispa, Rauman kauppakamari, 040 708 8555
Lasse Schultz, WinNova, 044 455 7301
Riitta Tempakka, SAMK, 044 7103639
Timo Luukkonen, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy, 040 5501942
Satu Saarinen, Rauman kaupunki, 044 4037931