Tampere-Pori/Rauma tarveselvitys valmistunut - rataryhmä toivoo myös matka-aikaa nopeuttavia toimia

Väyläviraston teettämä tarveselvitys Tampere-Pori -raideyhteydestä (27/2020) on juuri valmistunut. Se sisältää myös raideyhteyden Raumalle. Selvityksessä todetaan Tampereen ja Porin välisen rataosuuden tärkeä merkitys maamme liikennejärjestelmässä ja rataverkolla niin henkilö- kuin tavaraliikenteessä.

Tarveselvityksessä on määritelty ne tehokkaimmat toimenpiteet, joilla lisätään rataosuuden välityskykyä sekä myös tarkastellaan henkilöliikenteen nopeuttamisen mahdollisuuksia aikajänteellä vuosiin 2030-2040 saakka. Jatkotoimenpiteinä on esitetty kehittämiskohteita, joilla tehostetaan rataosan liikennettä ja kasvatetaan välityskykyä. Toimenpiteet on jaettu kiireellisiin kehittämistoimenpiteisiin ja muihin kehittämistoimenpiteisiin. Kolmeen toimenpidekoriin jaettujen investointien kustannusarvio on noin 115 miljoonaa euroa (kts. lisätiedot alla).

Rataryhmä kiirehtii suunnittelua ja esittää myös matka-ajan nopeuttamista edistäviä investointeja

Pori/Rauma-Tampere -rataryhmä pitää tehtyä tarveselvitystä hyvänä pohjana raideyhteyden kehittämiselle. Esitettyihin investointeihin tulisi päästä mahdollisimman nopeasti aloittamalla heti niiden eriasteinen suunnittelu.

Rataryhmän mielestä jatkotyössä tulisi vielä tarkemmin selvittää nopeudennostomahdollisuus henkilöjunaliikenteessä Porista Tampereen kautta Helsinkiin. Matka-ajan nopeuttamisen edistäminen on ollut rataryhmän 10-vuotisen työn yksi keskeinen tavoite.

Rataryhmä esittää, että jatkotyössä käsiteltäisiin sekä nopeustavoitteeseen että väliasemien palvelutason säilymiseen liittyvät ratkaisut. Nopeuttamista olisi hyvä tarkastella alkavan tasoristeysten poistamistyön lisätoimenpiteenä.

Tärkeimmät investoinnit Nokialla, Harjavallassa ja Kokemäellä sekä Porin satamayhteyksillä

Rataosuuden tärkeimmäksi ja kriittisimmäksi kehittämiskohteeksi on todettu Nokian aseman liikennepaikan ja sen raiteiston kehittäminen. Nokian ratapiha on keskeinen koko rataosuuden liikenteen kannalta, sillä jokainen tavara- ja henkilöjuna kulkee aseman kautta tai läpi. Lisäksi Nokia on tällä hetkellä Tampereen seudun lähiliikennepilotin pääteasema. Yksi henkilölaituri muodostuu pullonkaulaksi, joka vaikuttaa junatarjonnan määrään. Suosituksena on, että Nokian liikennepaikan kehittäminen priorisoidaan kiireellisellä aikataululla.

Toinen merkittävä infrastruktuuritoimenpide on rataosuuden suojastuksen parantaminen. Näin saadaan kohtalaisen kustannustehokkaalla tavalla parannettua liikennöintiedellytyksiä rataosuudella ja kasvatettua junafrekvenssiä. Muista rataosuudella huomatuista kehittämistoimenpiteistä kolmanneksi tärkeimpänä on pidetty Lielahti–Nokia -välin kaksoisraiteen rakentamista. Yksiraiteisen rataosuuden junamäärä on erittäin suuri, mikä lisää huomattavasti häiriöriskiä koko radalla.

Tavaraliikenteen kannalta keskeisimpiä kehittämistoimenpiteitä ovat akselipainonnosto Kokemäen ja Harjavallan sekä Mäntyluodon ja Tahkoluodon välillä. Olennaista on myös Harjavallan ratapihan kehittäminen, jota suositellaan tarkasteltavaksi erikseen tarkemmin, jotta tavara- ja henkilöliikenteen todelliset tarpeet saadaan huomioitua paremmin. Suosituksena on myös Kokemäen raakapuukuormauspaikan tulevaisuuden käyttötarpeen selvittäminen.
Linkki tarveselvitykseen: https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2020-27_tampere-pori-tarveselvitys_web.pdf

Lisätietoja antavat:
PRT-rataryhmän puheenjohtaja Marko Kilpeläinen, 044 701 1771, marko.kilpelainen@pori.fi
varapuheenjohtaja Ari Vandell, 040 564 4518, ari.vandell@tampere.fi
sihteeri Marika Luoma, 044 711 4321, marika.luoma@satakunta.fi
edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela, 050 527 2129, jouni.koskela@pirkanmaa.fi

LISÄTIEDOT:

Tampere-Pori -tarveselvityksen, Väylävirasto 27/2020, mukaiset toimenpidekorit

Toimenpidekori I:

  • Nokian liikennepaikan kehittäminen 3,7 M€
  • Välisuojastuspisteiden lisääminen rataosuudelle 14 M€

yht. 17,7 M€

Toimenpidekori II:

  • Kaksoisraide Lielahti–Tesoma 29,3 M€
  • Harjavallan liikennepaikan kehittäminen 1,4 M€
  • Pitkät vaihteet valikoiduille liikennepaikoille 2,1 M€

yht. 32,8 M€

Toimenpidekori III:

  • Kaksoisraide Tesoma–Nokia 61,8 M€
  • Akselipainonnosto Kokemäki–Harjavalta välillä 2,5 M€
  • Akselipainonnosto Mäntyluoto–Tahkoluoto välillä tarkennettava

yht. 64,3 M€

Yhteensä 114,8 miljoonaa euroa