Teknologiaa, tehokkuutta ja osaamista - uusi saha nousee maailman kärkeen

Kaikkien aikojen suurin sahainvestointi suomalaisessa sahateollisuudessa rakentuu Raumalle Metsä Fibren sellutehtaan yhteyteen. Teknologia, tehokkuus sekä toimintamallit tulevat olemaan omaa luokkaansa.

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren sahaprojekti etenee Raumalla suunnitellussa aikataulussa.

Rakennustyöt aloitettiin viime keväänä ja tuotannon on määrä käynnistyä vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana.

"Nyt eletään syys-lokakuun vaihdetta ja tällä hetkellä on käynnissä maanrakentaminen ja perustustyöt. Suoritamme ja valmistelemme putkistojen, kaapeleiden, rakennusten pohjien, maantasauksien ja asvaltointien asennuksia. Perustustyöt on aloitettu tuorekäsittelyn ja kuivaamoiden alueella", projektijohtaja Harri Haapaniemi kertoo.

Sahainvestoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa. Kokonaisuus tulee kattamaan noin 20 hehtaarin alueen josta katon alle tulevaa pinta-alaa on yli neljä hehtaaria.

"Kyseessä on kaikkien aikojen suurin sahainvestointi Suomessa. Saha tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan sekä toimintamalleiltaan selkeä edelläkävijä maailmassa. Kotimaisuusaste on meille tärkeä asia ja tässä projektissa se on noin 70 prosenttia."

Päälaitesopimukset ja sopimukset rakentamisesta on tehty, pois lukien LVISA-työt.

"Olemme todella tyytyväisiä yhteistyökumppaneihin, joita olemme saaneet mukaan toteuttamaan koneita, laitteita, järjestelmiä ja rakentamista. Tämä projekti vahvistaa varmasti myös yhteistyökumppaneidemme tulevaisuuden toimintaa"

Rakennettavan sahan vuosituotanto tulee olemaan noin 750 000 kuutiometriä mäntysahatavaraa. Tällä hetkellä toiminnassa olevat Suomen suurimmat sahat ovat Euroopankin mittatasolla suurimpien joukossa.

"Rauman saha tulee olemaan puolitoistakertainen Suomen suurimpiin sahoihin verrattuna. Maailmasta löytyy varmasti isompia sahoja, mutta kun puhutaan yksilinjaisista ja teknologialtaan tämän tasoisista sahoista, menee tämä aivan kärkeen. Puunkäyttönä tämä tarkoittaa noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä mäntytukkia vuositasolla"

Kyseessä on merkittävä kehitysloikka koko toimialalla. Haapaniemi korostaa, että keskeistä on teknologian kehitys.

"Esimerkiksi sahausnopeus kasvaa yli 200 metriin minuutissa, mikä on kolminkertainen niin sanottujen perinteisten sahojen vastaavaan lukemaan. Sitä kautta koko prosessi tehostuu aivan sieltä alkupään tukkien käsittelystä aina loppupäässä tapahtuviin valmiin tavaran toimituksiin."

Tuotanto vastaa vaativiin tarpeisiin

Yhtenä merkittävä uudistuksena tulee olemaan konenäön hyödyntäminen sahaprosessin eri vaiheissa.

"Konenäöllä, älykkäällä ohjauksella ja korkealla automaatioasteella varmistamme tehokkaan ja häiriöttömän käsittelyprosessin sekä prosessin turvallisuuden ja laadun. Sahatavaran automaattinen lastaus ja logistiikka tulevat näyttelemään isoa roolia", Haapaniemi sanoo.

"Valmiit sahatavarat järjestellään ja lastataan automaatiolla kuljetusvälineisiin, jotka vievät tuotteet satamaan. Sahalle ei siis rakenneta erillisiä varastoja, sillä toimituslogistiikka tullaan tekemään sataman päässä."

Uuden sahan tuotanto tulee keskittymään vaativiin, esimerkiksi komponentti- ja puusepänteollisuuden asiakastuotteisiin.

"Laatu vaatii paljon sekä osaamiselta että itse prosessilta. Tämä on huomioitu linjaratkaisuissa muun muassa kuivauksen osalta. Osaamisella ja uudella teknologialla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia tuotteita."

Rauma on logistiselta sijainniltaan erinomainen, sillä tuotteiden toimittaminen asiakkaille käy helposti olemassa olevan Rauman sataman kautta.

"Yksi tärkeä kilpailuetumme on se, että saha on iso, se varmistaa kustannustehokkuuden. Sen myötä kykenemme tarjoamaan isoja määriä sahatavaraa yhdellä kertaa."

Rauman sahan projektijohtaja Harri Haapaniemi.

Sellutehtaalla ja sahalla synergiaetuja

Työllistymisvaikutukset nousevat tärkeää rooliin niin rakennusvaiheessa kuin valmiin sahan toiminnassa. Uusi teknologia mahdollistaa siirtymisen työpisteiltä valvomotyöskentelyyn ja jatkuvaan käyntiin.

"Käyvällä sahalla tulee työskentelemään noin 100 henkilöä, mikä pitää sisällään kaikki alueen toimintaan liittyvät kumppanuudet. Sahalla tullaan työskentelemään yhdestä keskitetystä valvomosta kolmessa vuorossa seitsemänä päivänä viikossa, mikä on uutta koko alalla", Haapaniemi huomauttaa

"Suorassa arvoketjussa olevat työllisyysvaikutukset ovat noin 500 henkilöä, jotka koostuvat pääsääntöisesti logistiikasta ja puunhankinnasta. Kaikki nämä työpaikat ovat uusia, joten sahaprojektilla on alueellisesti iso merkitys. Rakennusaikaisten työllisyysvaikutusten on arvioitu olevan 1500 henkilötyövuotta."

Keskitetyn valvomotyöskentelyn toimintamallissa keskeistä on henkilöstön moni- ja syväosaaminen sekä käyttäjäkunnossapito. Runsasta mielenkiintoa herättänyt rekrytointi päättyi syyskuussa. Hakijoita oli kaikkiaan noin 600. Ensimmäinen koulutusjakso käynnistyy vuoden 2021 alussa.

"Henkilöstö on keskeinen resurssi. Uusilla työnkuvauksilla ja tehtävillä vastataan niihin tavoitteisiin ja toiveisiin, joita tämän päivän ja tulevaisuuden työpaikoilla on. Järjestämme kaikille rekrytoiduille laajan 1,5 vuoden valmennusohjelman, jonka aikana ja päätteeksi suoritetaan ammattitutkinto."

"Valmennusohjelma pitää sisällään sekä laitetoimittajien antamaa että oppilaitosten tarjoamaa koulutusta. Keskeisenä asiana on myös työharjoittelu olemassa olevilla sahoillamme. Koulutuskumppaneitamme ovat tällä alueella toimiva Winnova ja Jyväskylässä sijaitseva Koulutuskuntayhtymä Gradia."

Uudella sahalla myös ympäristö- ja turvallisuusasiat on huomioitu tarkoin. Rauman saha ja sellutehdas muodostavat tehokkaan kokonaisuuden integraattina, joka mahdollistaa fossiilittoman polttoaineen käytön Metsä Groupin tavoitteiden mukaan. Sahan ja sellutehtaan muodostaman integraatin synergioita hyödynnetään energiatuotannossa, sivuvirtojen hyödyntämisessä, logistiikassa ja palveluissa.

"Sahalle ei rakenneta omaa voimalaitosta, vaan lämpö ja sähkö hankitaan sellutehtaan puolelta. Sahalla syntyy runsaat määrät haketta, purua ja kuorta, jotka taas siirtyvät kuljettimien kautta sellutehtaan eri käyttötarkoituksiin."

"Puusta valmistetut tuotteet sitovat hiiltä koko niiden elinkaaren ajan. Biokonseptissa raaka-aine hyödynnetään sataprosenttisesti. Nämä ovat isoja ja tärkeitä asioita koko Metsä Groupissa", Haapaniemi painottaa.

Teksti: Marko Östman, Viestintäosakeyhtiö Bonde