Tarina selkeistä valinnoista

Rauman seudun kuntien tarjoamien palveluiden tasosta pystytään pitämään kiinni entistä tiiviimmällä kuntien välisellä yhteistyöllä. Kaavoitus on joustavaa ja elinkeinoelämää palvelevaa. Koulutusjärjestelmän laatutaso pidetään korkealla varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta lähtien. Lukiot tuottavat onnistujia ja ammatillinen toisen asteen opetus on vetovoimaista keskeisillä kasvualoilla. Lapsia ja nuoria polutetaan jo varhaisessa vaiheessa tutustumaan seudun elinkeinoelämään vahvalla yritys-oppilaitosyhteistyöllä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on kyetty säilyttämään kohtuullisina, mikä tukee työikäisen väestön kiinnittymistä seudulle. Seudulla on useita vetovoimaisia tapahtumia, jotka luovat positiivista mielikuvaa nuorten parissa. Myös kansainvälinen väestö otetaan entistä paremmin huomioon palvelutarjonnassa. Nuoren sukupolven haluttomuus omistaa asuntoja otetaan huomioon seudun asuntotarjonnassa.

Seudulle kyetään houkuttelemaan ja seudulla kyetään pitämään osaavaa työvoimaa kotimaasta ja ulkomailta tiiviillä yritysten, koulutusorganisaatioiden, oppilasyhdistysten, hanketoimijoiden, kuntien ja yrityspalveluorganisaatioiden välisellä yhteistyöllä. Kasvava, myös Rauman kauppakamarin vahvasti ajama positiivinen yhteisöllisyys tukee tavoitteita. Koulutusjärjestelmä tarjoaa joustavaa, aikuisväestölle kohdistettua täsmäkoulutusta eri koulutusasteilla tarvelähtöisesti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Elinkeinoelämä osaa hakea kumppanuuksia osaamisen kehittämiseen myös seudun ulkopuolelta, esimerkiksi yliopistokaupungeista. Luotetaan siihen, että vaikka lahjakkaita nuoria lähtee ”maailmalle” opiskelemaan ja töihin, seudun elinkeinoelämä tarjoaa mahdollisuuksia uralla kehittymiselle tämän jälkeenkin.

Seudun kärkialat/klusterit/ekosysteemit on selkeästi tunnistettu. Tämä helpottaa yritysten tukemista erityisesti osaamisen kehittämisessä ja koulutustarjonnan suuntaamisessa. Seudun teollisuus on kyetty brändäämään uudelleen. Yritykset ovat laajasti ottaneet kärjekseen globaaleihin ympäristö- ja ilmastokysymyksiin vastaamisen joko tuotetarjonnan tai tuotannollisen toiminnan ympäristövastuullisuuden myötä. Vastuullisuuteen panostaminen tehdään liiketaloudellisesti järkevällä tavalla. Myös kunnilla on vahva imago ympäristöystävällisenä seutuna. Yrityksille globaalit talouden muutokset tarjoavat mahdollisuuksia: yrityksillä on kilpailukykyä valitsemillaan kansainvälisillä markkinoilla suhdannetilanteista huolimatta. Vienti on useiden toimialojen ja yritysten varassa, eikä olla ns. yhden kortin varassa.

Digitalisaation, automatisaation ja robotiikan tarjoamia mahdollisuuksia osataan jo hyödyntää, mutta useimmissa yrityksissä ollaan ennemmin rauhallisia seuraajia kuin teknologian edelläkävijöitä. Uusien teknologioiden hyödyntämiseen liittyvää osaamista pystytään lisäämään alueen oppilaitosten ja yritysten yhteishankkeiden avulla. Kaupan ja palvelualan yrityksissä voittajat alkavat yhä selkeämmin erottua häviäjistä, kun kuluttajan ostokäyttäytyminen muuttuu. Pääsääntöisesti yritykset luottavat seutuun toimintaympäristönä ja ovat valmiita investoimaan tänne.

Saavutettavuus on paranemassa vt8:aan liittyvien nelikaistaistamiseen johtavien hankkeiden edetessä suunnitteluun ja toteutukseen. Seudun infran kehittämisen tarpeet on kyetty viestimään päättäjille: erityisesti elinkeinoelämän tavaralogistiikka ja työssäkäyntialueet ovat kehittämistoimien pohjana. Päästövähennystavoitteisiin pystytään vastaamaan lisääntyvän kaasu- ja sähköautoilun lisääntymisen myötä, kun esimerkiksi kaasutankkausasemien verkosto laajenee koko maakunnan laajuiseksi. Junaliikenne Tampereelta Raumalle sujuvoituu lukuisien tasoristeysten poistamisen johdosta.

Selkeät valinnat tukevat seudun elinvoimaa ja uudistukset pohjaavat seudun vahvaan teolliseen taustaan. Rauman seutu sinnittelee menestyvien alueiden sarjassa.


Tämä skenaariotarina on osa Rauman kauppakamarin vuoden 2019 aikana toteutettua tulevaisuusvisiotyöskentelyä. Lue muut skenaariotarinat täältä.