Elinkeinoelämän foorumissa perehdyttiin yritys-oppilaitos -yhteistyöhön

Elinkeinoelämän foorumissa 2.5. Raumalla keskusteltiin neljästä olennaisesta yritys-oppilaitos -yhteistyön osa-alueesta. Käytyjen workshopien pohjalta saatiin paljon ideoita kehittyvälle yhteistyölle, jota jatketaan Rauman kauppakamarin Rinki-toiminnassa.


Oppisopimukset

 • Oppilaitosten toivottiin olevan aktiivisempia yhteistyön kehittäjiä yritysten suuntaan sekä sitoutuvan yhteistyöhön pitkällä aikavälillä => jalkauduttava
 • Yritykset tutummaksi oppilaille (jopa peruskouluissa pitäisi saada yritykset tutuiksi)
  • Opettajien pitäisi näkyä enemmän yrityksissä / hankkia tietoa mitä yritykset tekevät ja miten toimivat => jalkauduttava
 • Työpaikkaohjaajien rooli on aivan keskeinen oppisopimuksissa ja muutenkin työpaikalla oppimisessa. Osa työpaikkaohjaajana toimivista haluaisi säännöllisesti koulutusta tehtävään, joka on aivan loistava asia, koska systeemi ”nojaa” juuri osaaviin työpaikkaohjaajiin. Ko. koulutusta on järjestettävä selvästi nykyistä enemmän ja monipuolisemmilla tavoilla.
 • Opettajien on tiedotettava työpaikkoja entistä huolellisemmin opiskelijan tasosta ja jakson tavoitteista.
 • Yleisesti toivottiin entistä enemmän vuorovaikutusta oppilaitosten ja yritysten välillä, jotta oppilaitoksissa tiedetään yritysten realiteetit ja päinvastoin. Lisää aktiivisuutta ja monipuolisia kanavia?
 • Palkkakehitys ylöspäin => houkuttelevuus
 • Täsmäosaajia tarvitaan => jonkin asian hyvä osaaminen
 • Kesäoppisopimuksia => opiskelua työsuhteessa
 • Haasteena jatkuva ohjauksen tarve => työtehtävät joissa yleensä toimitaan yksin..

Projektit ja Caset

 • Yritysneuvontaa tarvitaan enemmän alkaneelle yritykselle
 • Yrittäjä-opiskelija -tiimi projektit
 • Casejä käytettävä enemmän opetuksessa – erityisesti robotiikka ja tekoäly
 • Projektit tehtäisiin pienessä yrityksessä, jonne opiskelija tulee
 • Opiskelijoilta hankeideoita
 • Projektit vain opetusta varten - ei tarvita pakollisia tuloksia
 • Kaupungin ja oppilaitoksen yhteistyö paremmaksi

Yritysluennot

 • Jatkuvuus - yrityksellä tarve tekijöille.
 • Yrityksen pitää myydä itsensä: luennot, kesätyöt, harjoittelut, tutustumispäivät, hyvät työpaikkailmoitukset, hyvä porukka, kehittymismahdollisuudet, kaupungin palvelut.
 • Opettajilla oltava yrityskontakteja
 • Tieto harjoittelupaikoista saatav perille
 • Urapolut, työelämän ”vaste” nuorelle
 • Mitä osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa? Mitä kannattaa opiskella?
 • Infoa monipuolista mahdollisuuksista.
 • Helpot polut yhteydenottoihin. Voisiko esim. opiskelijayhdistys olla linkki?
 • Työelämäkasvatus esiopetuksesta lähtien
 • Työelämän käytännöt tutuiksi
 • Yrityslyennot osaksi opintosisältöjä, vierailut -> Rinki


Harjoittelut

 • Yritykset kaipaavat harjoittelijoita myös loma-aikojen ulkopuolelle, jolloin yrityksestä tulevalle ”ohjaukselle” on parempi mahdollisuus. Toisaalta osa yrityksistä toivoi harjoittelua nimenomaan kesäajalle.
 • Yritykset haluaisivat sitouttaa opiskelijat pidemmäksi aikaa, koska harjoittelijan ottaminen on iso investointi. Opiskelija voisi tehdä molemmat harjoittelut (3 kk + 3 kk) samassa yrityksessä, mutta eri tehtävissä, esim. perättäisinä kesinä. Toisaalta opiskelijan näkökulmasta eri yrityksissä tehdyt harjoittelut antavat opiskelijalle kokemusta eri organisaatioista ja eri tehtävänkuvista.
 • Yritykset toivoivat koulun suunnalta valmiita ”toivelistoja” ja ideoita tehtävänkuvasta ja osaamisesta, jota opiskelija voisi harjoittelussaan soveltaa. Vastaavasti yritykset voisivat omassa organisaatiossaan listata tehtävänkuvia esim. osastoittain, joihin harjoittelijoita voitaisiin sijoittaa.
 • Esim. ulkomaalaisia opiskelijoita voitaisiin hyödyntää vientiyrityksissä, joissa opiskelija voisi tehdä esim. markkinatutkimusta omasta maastaan yrityksen käyttöön. Näin ollen opiskelijan kielitaito ja oman kulttuurin tuntemus tulisi hyödynnettyä.
 • Hyödyllistä on, että ulkomaalaisilla opiskelijoilla on riittävä suomen kielen taito
 • Opinnäytetyö esim. harjoittelun tai kesätyön jatkoksi
 • Mahdollisuuksien kommunikoiminen oppilaitoksilta yrityksille ja vice versa
 • Yritykset voivat saada toistensa kokemuksista hyviä ideoita
 • Saattaisi tehdä myös opiskelijalle helpommaksi lähestyä yrityksiä / tietää esim. mihin yrityksiin otetaan ihmisiä vähemmälläkin suomenkielentaidolla
 • Alexandria Pankkiiriliikkeen trainee-ohjelmaan tutustuminen ja pohdinta yhdessä, onko tässä mahdollisuuksia kiinteämpään yhteistyöhön. (Viimeisen vuoden opiskelijat tekevät trainee- ohjelmassa ilta ja viikonlopputyöt + saavat täsmäkoulutusta yrityksessä. Voisiko tämä linkittyä esim. harjoitteluun tai opinnäytetyöhön ja miten vs. esim. ”Saksan-malli”?
 • ”Saksan malliin” tutustuminen SAMKissa ja tästä kommunikointi yrityksille. Voisimmeko tehdä tästä ”Rauman-mallin”?


Yhteenvetona:

1. Miten yritysten tarpeet saadaan viestittyä oppilaitoksille?

2. Miten oppilaitosten tarjoamat mahdollisuudet saadaan avattua yrityksille?

3. Miten yritysten ja oppilaitosten aikataulut saadaan synkronoitua toimenpiteet mahdollistaviksi?